S
 
 

กระดานข่าวมูลนิธิฯ


 
 
 
  พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง มอบรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 2,797,135 บาท ให้แก่มูลธินิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม โดยมีประธานมูลนิธิฯ และรองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
   
 
 
 
 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและ นร.นายร้อย จปร.ชั้นปีที่ ๔ ทัศนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ในวันอังคารที่ ๑๒ ก.ค.๒๕๖๕

   
 
 
 
 
 

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

   
 
 
 
 
 

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ้นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและพัฒนา จำนวน ๗๐ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

   
 
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org